Tijd in Suriname
Tijd in Nederland

Algemene Voorwaarden

Artikel 1.0 - Algemene gedeelte:

Onder “INTERVAST” worden in deze algemene voorwaarden bedoeld: Intervast beheer b.v., Intervast v.o.f., Stichting behoud van Intervast verkavelingen, allen gevestigd aan de Van Marumstraat 43 te ’s-Gravenhage en Intervast Innovatietechniek n.v. gevestigd aan de Eduardstraat 40. Uiteraard met dien verstande, dat de algemene voorwaarden slechts betrekking zullen hebben op de overeengekomen rechtshandeling tussen de client en het desbetreffende specifieke bedrijf, organisatie of dienst van Intervast afzonderlijk en geen betrekking zal hebben op de gehele Intervast-groep.

Elke individueel aangegane overeenkomst tussen één van de bovengenoemde afzonderlijke bedrijven c.q. organisaties van de Intervast-structuur valt onder deze algemene verkoopvoorwaarden.

Onder Intervast wordt derhalve verstaan: één Intervast rechtspersoon, die behoort tot de bovengenoemde groep rechtspersonen c.q. bedrijven of wettelijke vertegenwoordiger van een Intervast rechtspersoon, met dien verstande, dat een wettelijke vertegenwoordiger van Intervast de Intervast-rechtspersoon alleen kan binden aan een overeenkomst als deze overeenkomst dienstig is aan de Intervast-onderneming of de Intervast-rechtspersoon.

Onder opdrachtgever wordt verstaan: Iedere private persoon en/of rechtspersoon, die of als eigenaar of in zijn hoedanigheid van gevolmachtigde van de eigenaar een opdracht verleend aan Intervast. Met dien verstande, dat een gevolmachtigde niet afzonderlijk veranderopdrachten kan geven in de bouw. Dit voorrecht blijft aan de eigenaar van het bouwwerk. Alhoewel een gevolmachtigde, na overlegging van de volmacht aan Intervast, een opdracht tot verkoop kan verstrekken, blijft de eigenaar van het onroerend goed eindverantwoordelijk voor de verkoop én levering; alleen de eigenaar kan Intervast machtigen om een onroerend goed object over te dragen, in naam van en voor rekening en risico van diezelfde eigenaar.

Artikel 2.0 - Nieuwbouw:

De koop-aannemingsovereenkomst is een inspanningsverbintenis om een woning conform de schriftelijk overeengekomen afspraken sleutelklaar op te leveren, met inachtneming van de Intervast-kwaliteitsstandaard en bouwtechnische goedkeuring en voorwaarden van het Ministerie van Openbare Werken. Bindend bij de overeenkomst is de koopaannemingsovereenkomst tezamen met het calculatieformulier, van bestelde meerwerken. De bouwtekening dient slechts ter illustratie van hetgeen overeengekomen is en is alleen voor de aannemer van belang voor de verdere uitvoering c.q. maatvoering van het bouwwerk.

De opdrachtgever mag na ondertekening van de koop-aannemingsovereenkomst maximaal 2x een wijziging opgeven aan de bouwtekening. 1x binnen 30 dagen na ondertekening van de koopaannemingovereenkomst en daarna nog 1x binnen 30 dagen na aanvang van de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden. (Afhankelijk van de aard en ernst van de wijziging op het bouwwerk kan Intervast, in samenspraak met de aannemer coulancehalve een uitzondering maken, indien deze termijnen verstreken zijn). Eventuele kosten voor sloopwerkzaamheden en/of de omlegging van leidingen, komen ten alle tijden voor rekening van de opdrachtgever, tenzij er door Intervast in deze een fout is gemaakt, hetzij in de bouwtekening of tijdens de uitvoering van het bouwwerk. Is dit laatste het geval, dan komen de kosten van sloopwerkzaamheden voor rekening van Intervast.

2.1 Garantie:

Intervast Nederland geeft 365 dagen algemene garantie op de woning in het algemeen en 5 jaar garantie op het fundament van de woning. Schade door optrekkend vocht valt niet onder de garantie van het fundament,maar onder de algemene garantie. Schade aan de watervergaarbakken ten behoeve van de opvang van het hemelwater valt niet onder de garantie voor het fundament, maar onder de algemene garantieperiode. De garantie vervalt, indien niet de algehele bouwsom is betaald. De betalingsverplichting blijft echter ongehandhaafd.

Na het verstrijken van de reguliere garantieperiode kan de client een onderhoudsplan aankopen om verder onderhoud aan de woning te kunnen garanderen. Een onderhoudsplan kost euro 1.500,- per jaar. Hiervoor wordt de woning om de 3 maanden van binnen en buiten geinspecteerd en wordt er onderhoud gepleegd aan de woning. Materialen dienen wel door de opdrachtgever betaald te worden.

Voor bijgeleverde randapparatuur in de bouw, zoals keukenapparatuur, een electrische garagedeur, boiler, airconditioningsapparatuur etc. geldt dezelfde garantie die Intervast verkregen heeft bij aankoop van de leverancier. Deze garantieperiode kan afwijken van de reguliere algemene garantieperiode van Intervast van 365 dagen.

2.2 Betaling:

De bouw dient in termijnen betaald te worden. Indien de opdrachtgever te laat is met de betaling van de bouw(termijnen) is Intervast c.q. haar aannemers gerechtigd om de bouw, zonder voorafgaand bericht, te staken. De opdrachtgever dient dan heropstartkosten voor de bouw te betalen van euro 250,- per gebeurtenis. Intervast is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm of aard. Volledigheidshalve wordt hierbij vermeld, dat Intervast nimmer aansprakelijk is voor gevolgschade. Wel kan de klant een beroep doen op onze coulanceregeling, die van geval tot geval wordt bekeken door de direktie. Een uitkering onder de coulanceregeling is uiteraard, zonder erkenning van schuld c.q. erkenning van een verplichting tot betaling van schade door Intervast.

2.3 Ontbinding van de koop/aannemingsovereenkomst:

Ontbinding van het bouwcontract door de opdrachtgever, brengt met zich mee, dat Intervast recht heeft op schadevergoeding van tenminste 20% van de koop/aanneemsom (exclusief wettelijke rente). Intervast kan naast deze standaardvergoeding ook vragen om volledig schadeloos te worden gesteld door de opdrachtgever. De opdrachtgever zal hierdoor tevens gehouden zijn om winstderving en reeds aangeschafte bouwmaterialen voor het bouwwerk volledig te vergoeden, ongeacht of deze bouwmaterialen nog elders inzetbaar zouden kunnen zijn. Intervast zal in dit geval alle bonnen van de aangeschafte bouwmaterialen en haar winstderving aannemelijk dienen te maken.

Artikel 3.0 - Makelaardij:

Intervast gaat een inspanningsverbintenis aan voor de verkoop c.q, aankoopopdracht van onroerende goederen. Intervast maakt gebruik van diverse media en verkoopkanalen, teneinde de verkoop c.q. aankoopopdracht zo goed mogelijk te volbrengen. Intervast blijft uiteraard afhankelijk van vraag en aanbod met betrekking tot de verkoop c.q. aankoop van het onroerend goed.

Intervast neemt het aangeboden onroerend goed in haar verkoopportefeuille. Intervast verkrijgt hiertoe een exclusief verkooprecht van 12 maanden. Gedurende deze 12 maanden is Intervast de enige makelaar die het aangeboden onroerend goed mag verkopen namens de eigenaar c.q. opdrachtgever of diens schriftelijke gevolmachtigde. De kosten zijn transparant, Intervast werkt op basis van no cure-no pay en pas bij verkoop, is de verkoper een verkoopcommissie verschuldigd van 5% over de koopsom.

Het door de opdrachtgever /client aangeboden onroerend goed wordt altijd kosten koper verkocht. Kosten, die verkoper dient te maken, welke noodzakelijk zijn voor de verkoop c.q. levering, komen voor rekening van verkoper. (bijvoorbeeld: het vervaardigen van een originele perceelkaart, kosten van notariele volmacht tot levering etc.)

De verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid van de aangedragen informatie van het onroerend goed. Het aangeboden onroerend goed dient over alle eigenschappen te beschikken, die een aspirant koper mag verwachten. De verkoper heeft een meldingsplicht en dient Intervast alle relevante informatie te verschaffen, die noodzakelijk is voor een koper, om zich een goed beeld te kunnen vormen over het aangeboden onroerend goed. Met name zogenoemde “verborgen gebreken” dienen aan Intervast doorgegeven te worden. De aspirant koper heeft een onderzoek plicht, waarbij Intervast namens de verkoper een meldingsplicht heeft. Intervast is noch aansprakelijk voor het gebruik van onjuiste informatie noch aansprakelijk voor kosten gemaakt, doordat de aspirant koper afgegaan is op diezelfde onjuste informatie, waardoor het aangebodene niet meer over die eigenschappen beschikt. Hetgeen op haar beurt de koop onder andere voorwaarden zou hebben doen plaatsvinden of zelfs helemaal niet meer door zou hebben laten gaan, indien de koper wel over de juiste informatie omtrent het aangebodene vastgoed had beschikt. Deze aansprakelijkheid berust bij de verkoper. Immers Intervast is in deze geen partij bij deze overeenkomst, maar slechts een intermediair, en zelfs in het geval van (grove) nalatigheid c.q. (voorwaardelijk) opzet door haar medewerkers is Intervast niet aansprakelijk te houden voor deze schade. Een Intervast coulanceregeling is niet van toepassing.

Indien de opdrachtgever, om wat voor reden dan ook, niet kan overdragen, terwijl Intervast de koop, in overleg met de opdrachtgever, al heeft gesloten, is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schadeclaims van de kopende partij. Tevens zal de opdrachtgever, door het geen doorgang hebben kunnen vinden van de koop en levering een vergoeding moeten betalen aan Intervast van 3% van de afgesproken koopsom.

Elke aanbieding van onroerend goed, gedaan door Intervast, is slechts bedoeld als een uitnodiging tot het uitbrengen van een bod op het aangeboden onroerend goed. Geenzins betekent een aanbieding, dat Intervast, noch haar opdrachtgevers, als haar medewerkers, gebonden zijn om deze aanbieding gestand te doen, tenzij dat schriftelijk middels een voorlopig koopcontract wordt bevestigd. Intervast en haar opdrachtgever behoudt zich het recht voor om een aanbieding uit de verkoop terug te trekken, zonder nadere mededeling.

Artikel 4.0 - Overige dienstverlening:

Een overdrachtservice wordt door Intervast verzorgd, zodat de opdrachtgever/client geen onnodige (ticket)kosten hoeft te maken om speciaal voor de overdracht naar Suriname af te vliegen. Na ondertekening van het koopcontract houdt de bemiddelingsservice van Intervast niet op, want het gehele proces van overdracht wordt, in samenwerking met lokale notarissen, door Intervast begeleid.

Na verkoop en overdracht heeft Intervast een geldovermakingsservice. Tegen minimale kosten kan uw koopsom naar wens, in Nederland of Suriname worden overgeboekt op uw bankrekening.

Intervast beheert uitsluitend woningen die door haar gebouwd zijn. Onder beheer wordt bedoeld de verhuur, beheer en onderhoud van het onroerend goed, tegen een vooraf overeengekomen beheerscommissie.

Artikel 5.0 - Verkoop van innovatieve bouwmaterialen en de webshop

Verkoop van bouwmaterialen, zoals o.a. de Henco buismaterialen via de Intervast webshop of via direkte verkoop van Intervast c.q. levering via het distributienetwerk van Intervast, geschiedt altijd tegen contante betaling, tenzij hiervan schriftelijk van te voren anders wordt overeengekomen.

Consignatieverkopen van Intervast aan derde-verkopers

Onder “derde-verkopers” wordt verstaan een ieder, zowel in persoon als handelend als vertegenwoordiger van een bedrijf c.q. rechtspersoon, die rechtstreeks, hetzij zijdelings c.q. indirekt zaken met Intervast doet m.b.t. aankoop van (consignatie)goederen. Derde-verkopers zijn zowel hoofdelijk aansprakelijk in privé als zakelijk in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming, waar de consignatiegoederen verkocht aan zullen worden. Derde-verkopers verkrijgen een nader in aantallen te benoemen voorraad Hencobuis voor water en gas installatie plus de benodigde koppelingen in consignatie van Intervast voor de periode van 12 maanden. Intervast blijft ten alle tijde de volledige eigenaar van deze consignatievoorraad, totdat de gelden uit de verkoop van c.q. van eenheden uit de consignatievoorraad zijn overgemaakt en ontvangen door Intervast. Derde-verkopers kunnen deze consignatievoorraad niet aan derden verpanden c.q. niet gebruiken als zekerheidsstelling naar andere crediteuren toe en dienen deze consignatievoorraad afdoende af te zonderen van haar eigen voorraad. Derde-verkopers dienen de consignatievoorraad op verzoek van Intervast direkt terug te geven. (Bij niet naleving van deze bepaling zijn derde verkopers van rechtswege in gebreke en zal een schadevergoeding aan Intervast betaald dienen te worden van de contante waarde van de consignatievoorraad plus de verkoopwinst en rente. Alle buitengerechtelijke kosten komen dan ook voor rekening van derden). Indien derde-verkopers op hun beurt een Henco consignatievoorraad of een gedeelte van deze Henco consignatie voorraad ook in consignatie geven aan haar subdealers, dan zijn derde-verkopers volledig aansprakelijk voor deze goederen. Beschadiging c.q. verlies en/of diefstal subsidiair verduistering van deze voorraden komen volledig voor rekening en risico van deze derde-verkopers. Ontvangen gelden uit de verkoop van de consignatievoorraad treden automatisch in de plaats van de verkochte eenheden en dienen derhalve onderscheidend genoeg in bewaring te blijven bij derde-verkopers totdat deze gelden door derde-verkopers overgemaakt worden en ontvangen zijn door Intervast. Gedurende de opslag bij de derde-verkoper, zal laatstgenoemde zich als “goed huisvader” gedragen met betrekking tot deze consignatievoorraad en deze veilig, droog en vrij van direct zonlicht bewaren. Verkopen uit deze consignatievoorraad dienen binnen 10 werkdagen aan Intervast overgemaakt te worden op DSB (eurovaluta)bankrekening 97.85.892 ten name van Intervast innovatietechniek n.v. te Paramaribo.

Na het verstrijken van deze betalingstermijn, zullen derde-verkopers een rentevergoeding verschuldigd zijn van 2% per maand, waarbij elke overschrijding van een maand, als overschrijding van een volle maand zal gelden.

Eventuele aansprakelijkheidsschade van aangekochte goederen via de Intervast webshop of via direkte verkoop van Intervast beperkt zich bij Intervast tot de waarde van de aangekochte goederen. Bij verkeerd gebruik c.q. oneigenlijk gebruik van door Intervast geleverde goederen door de opdrachtgever is Intervast en/of haar medewerkers niet aansprakelijk voor schade in welke vorm of aard. Volledigheidshalve wordt hierbij vermeld, dat Intervast nimmer aansprakelijk is voor gevolgschade en zelfs in het geval van (grove) nalatigheid c.q. (voorwaardelijk) opzet door haar medewerkers is Intervast niet aansprakelijk te houden voor schade. Wel kan de klant een beroep doen op onze coulanceregeling, die van geval tot geval wordt bekeken door de direktie. Een uitkering onder de coulanceregeling is uiteraard, zonder erkenning van schuld c.q. erkenning van een verplichting tot betaling van schade door Intervast.

Eventuele aansprakelijkheidsschade voor het gebruik van het Henco assortiment bij een installatie voor een bouwwerk beperkt zich bij Intervast tot de waarde van de aangekochte Henco goederen. Indien clienten toch de mening zijn toegedaan, dat zij recht hebben op een hogere schadevergoeding dienen deze schadeclaims rechtsstreeks bij de fabrikant in Belgie neergelegd te worden. Bij verkeerd c.q. oneigenlijk gebruik van het Henco assortiment bij de installatie is Intervast en/of haar medewerkers niet aansprakelijk voor schade in welke vorm of aard. Volledigheidshalve dient hierbij vermeld te worden, dat Intervast nimmer aansprakelijk is voor gevolgschade en zelfs in het geval van (grove) nalatigheid c.q. (voorwaardelijk) opzet door haar medewerkers is Intervast niet aansprakelijk te houden voor schade. Wel kan de klant een beroep doen op onze coulanceregeling, de coulanceregeling houdt in, dat van geval tot geval wordt bekeken door de direktie of de klant in aanmerking komt voor een vergoeding. Een uitkering onder de coulanceregeling is uiteraard, zonder erkenning van schuld c.q. erkenning van een verplichting tot van betaling van schade door Intervast.

Door betaling van de factuur c.q. ondertekening van een koop-aannemingsovereenkomst verklaart de client, dat zij kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Een kopie van deze algemene voorwaarden is altijd opvraagbaar bij ondertekening van een overeenkomst c.q. betaling van een factuur en bovendien 24/7 op de website www.intervast.nl ter inzage aanwezig. Alle eerdere versies van de algemene voorwaarden van Intervast komen automatisch met deze laatste versie van 11 april 2017 te vervallen en u kunt geen beroep meer doen op oudere versies. Deze laatste versie is altijd na te lezen op de website www.intervast.nl

Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden en onze individuele contracten. Intervast Nederland kiest bij eventuele rechtsgeschillen met haar contractspartijen domicilie aan de Van Marumstraat 43 te ’s-Gravenhage. De rechter van de Arrondissementsrecht bank te ’s-Gravenhage is bevoegd kennis te nemen van eventuele rechtsgeschillen.

Contact

Locatie

Van Marumstraat 43
2562 LR Den Haag

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte zijn van onze aanbiedingen en tips? Schrijf u dan in voor onze digitale nieuwsbrief. Uiteraard kunt u uzelf altijd weer afmelden.